UTF-8 http://feraios.blogspot.com/feeds/posts/default
Google

Sunday, July 14, 2013

THE ECOUMENIZATION THEORY or PERI TEES TOU OIKOU PHYSEOOS - from political economy to demoikonomy(4)


[64] ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΜΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ 
          ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΟΝΗΣΕΙΝ ΕΜΕΛΛΟΝ
          ΜΕΤΑ ΟΥΤΕ ΣΥ ΚΑΘΗΡΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΩΝΗΣΑΣ.
          ΤΟ ΤΕ ΓΑΡ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΑΙ
          ΟΥ ΚΑΘ' ΕΑΥΤΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΝΗΣΑΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ,
          ΟΙ ΔΕ ΑΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΟΝΤΕΣ 
          ΟΠΩΣ ΑΝ ΓΝΩΜΗΣ ΕΧΩΣΙΝ.
          ΟΥΤΩ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ,
          ΕΥ ΜΕΝ ΑΓΟΝΤΩΝ,ΕΙΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΟΙ,
          ΚΑΚΩΣ ΔΕ ΑΓΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΣΙΝ.
                                                
                                            DIOGENE LAERTE
                          "VIES ET DOCTRINES DES PHILOSOPHES
                                               DE L'ANTIQUITE"
                                               LIVRE I - CHII -SOLON     


THE POLITICO-PHILOSOPHICAL  CONCEPT  OF THIS ESSAY ,WHICH IS CLOSING THE MAIN POLITICAL PERCEPTION FOR THE CURRENT  CHAPTER IS THE Demos AND ITS ECONOMIES.
THE CITIZENS ,WHO BY THE TECHNOLOGY'S USE WILL BECOME  METAPOLITANS,MEANING THAT THOSE  CITIZENS WHO ARE GOING TO WORK ACTIVELY INSIDE THE SOCIETY,AT THE FIELDS OF ARTS AND POPULAR  SCIENCES-KNOWLEDGE,ECO DEMOCRACY,LIFE LEARNING EXPERIENCE,BEING   EMPOWERED BY THE ANCIENT VIRTUES OF LOVE ,EGKRATEIA AND  ETHOS,WILL BE THE GUIDERS FOR THE SOCIETAL  DEVELOPMENT TOGETHER WITH  DEMIOURGOE,THE PHILOSOPHERS,THE SCIENTISTS  AND CITIZENS ASSEMBLIES.
THIS IDEA WILL BE THE BASE AND THE CREATION FOR ANY ECONOMIC INTERESTS,SOCIETAL RELATIONS AND  ENVIRONMENTAL ,FISCAL PLUS GOVERNMENTAL  RESULTS.
THE POLITICAL ECONOMY(1)  SCIENCE ,WHICH  APPEARED  FOR THE FIRST TIME AT FRANCE BY THE BOOK "TRAITE DE L'ECONOMIE POLITIQUE" BY ANTOINE MONTCHRETIEN,ΑΤ 1615,HAS ACCOMPLISHED ITS MISSION,EVEN IF IT IS CALLED AS ECONOMICS,BY A LATER TERMINOLOGY TRANSFORMATION.
THIS "ECONOMIE POLITIQUE" POINT OF VIEW ENDED ITS CIRCLE ,BECAUSE IT IS GUIDING THROUGH DIFFERENT  THEORIES THE HUMAN COMMUNITIES TO AN AUGMENTED INDIVIDUALISM (ΙΔΙΩΤΕΙΑ) AND CLASSES EGOISM,WHICH BY ITS TURN IS PROVOKING GREEDINESS OUT OF THE GOLDEN METER,OLIGARCHIC DECISIONS AND  TYRANNIC BEHAVIOURS.
IN OTHER WORDS CORRUPTION,SEPARATION,AGGRESSIVE IDEAS WHICH DON'T ASSIST FOR THE ESTABLISHMENT OF A HARMONIOUS DEMOS,WHICH IS WORKING FOR THE SOCIAL BENEFIT AND BALANCE.
THE BRUTAL POLITICAL ENVIRONMENTS ,WHICH ARE BEING CREATED BY FOLLOWING THE ABOVE MENTIONED POLICIES , EITHER IN NATURAL OR IN  CONTINUAL QUICK INTERACTIONS (WHICH ARE CREATING AN ANCIENT DISEASE FIRST MENTIONED BY HIPPOCRATES ,ΤΟ ΑΓΧΟΣ) OR IN OTHER WORDS PRESSURE CONDITIONS, STRESS,BETWEEN VARIOUS LIFE FORMS  HAVE AS  CONSEQUENCES  THE MINIMIZING OF BIODIVERSITY ,THE ELIMINATION OF NATURAL RESOURCES AND  THE DOWNFALL OF THE PHYSICAL  FREQUENCIES WHICH ARE CONSERVING THE ENBIOUS SPECIES ON THE PLANET,BUT NOT ONLY.
THIS IS AGAINST THE NOMOS OF OUR COMMON OIKOS,AGAINST THE ECO-NOMY.
THE PROOF IS  THE CLIMATE CHANGE,THE SUDDEN DEATHS WITHOUT REASONS FOR MILLIONS OF  ANIMALS,DURING THE LAST 40-50 YEARS,THE GROSS AUGMENTATION OF ARTIFICIAL UNNATURAL  RUBBISH ETC ,BUT ALSO THROUGH THOUSANDS OF SCIENTIFIC PAPERS WHICH EXAMINE ALL ASPECTS OF THIS CATASTROPHIC DECLINE FOR THE HUMAN CIVILIZATION AND  EACH ONE'S PERSONAL HYGEIA.
THE DEMOIKONOMY IS GOING TO BE BASED ,AS THIS IS NATURAL ,TO THE POLITICAL ECONOMY THEORIES ,BY ADDING NEW ASPECTS AND SCIENCES THROUGH THE MULTIFUNCTIONAL STAGES  OF A  WORKING DEMOCRACY ,IN REAL ,VIRTUAL/ELECTRONIC AND ICONIC PARTICIPATORY LEVELS.
THE METAPOLITANS AND CITIZENS PARTICIPATION TO A FIVE DIMENSIONAL HORIZONTAL SCHEMES  (2) PLUS THE THREE DIMENSIONAL VERTICAL ONES IN CYCLES MOVEMENTS ,OUGHT TO  BIRTH AND NOURISH  THE APPROPRIATE  DYNAMISM (DYNAMIC ABILITY)  FOR AN ECONOLOGICAL DEVELOPMENT ,AS IT WILL BE EXPLAINED  TO THE THIRD  CHAPTER AND LAST PART OF THE PRESENT PONEMA.
IN THIS WAY THE POLITICAL DECISIONS ,BASED ON THE NEW SYSTEM ,MIGHT  WORK,OFFER AND GUIDE THE VARIOUS ZONES COMMUNITIES AND  KOINA TO PROSPERITY,HARMONY,SUSTAINABILITY  AND RESPECT TO G(R)AIA'S ECO MOVEMENTS AND WAVES.

      AND HENCE IT IS THAT HE WHO ATTEMPTS  
        TO GET ANOTHER MAN INTO HIS ABSOLUTE POWER
        DOES THEREBY PUT HIMSELF INTO A STATE OF WAR WITH HIM;

        IT BEING TO BE UNDERSTOOD AS A DECLARATION
        OF A DESIGN UPON HIS LIFE.
        FOR I HAVE   A REASON TO CONCLUDE  
        THAT HE  WHO WOULD GET ME  INTO HIS POWER
        WITHOUT MY CONSENT WOULD USE ME 
        AS HE PLEASED WHEN HE HAD GOT ME THERE,
        AND DESTROY ME TOO WHEN HE HAD A FANCY TO IT;
        FOR NOBODY CAN DESIRE TO HAVE ME
        IN HIS ABSOLUTE POWER   UNLESS IT BE COMPEL  ME 
        BY FORCE TO THAT WHICH IS AGAINST 
        THE RIGHT OF MY FREEDOM ie.MAKE ME A SLAVE.
       
       TO BE FREE FROM SUCH FORCE IS THE ONLY SECURITY 
       OF MY PRESERVATION AND REASON  BIDS ME
       LOOK ON HIM AS AN ENEMY TO MY PRESERVATION 
       WHO WOULD TAKE AWAY THAT 
       FREEDOM  WHICH IS THE FENCE TO IT;
       SO THAT HE WHO MAKES AN ATTEMPT TO ENSLAVE ME 
       THEREBY PUTS HIMSELF INTO A STATE OF  WAR WITH ME.
       HE THAT IN THE STATE OF NATURE WOULD TAKE AWAY
       THE FREEDOM THAT BELONGS TO ANYONE
       IN THAT STATE MUST  NECESSARILY BE SUPPOSED
       TO HAVE A DESIGN TO TAKE AWAY EVERYTHING  ELSE,  
       THAT FREEDOM BEING THE FOUNDATION OF ALL THE REST;
       AS HE THAT IN THE STATE OF SOCIETY 
       WOULD TAKE AWAY THE FREEDOM BELONGING  
       TO THOSE OF THAT SOCIETY  OR COMMONWEALTH 
       MUST BE SUPPOSED TO DESIGN TO TAKE AWAY 
       FROM THEM EVERYTHING ELSE,AND SO BE LOOKED 
       ON AS IN A STATE OF WAR.
   
                             JOHN LOCK
     "TWO TREATISES ON GOVERNMENT " 1680-90
                            CH2 &19       

 THE  IDEAS OF J.LOCK ABOUT GOVERNANCE,NATURE AND PROPERTY,IN A MORE OR LESS WAY HAVE BEEN ACCOMPLISHED THROUGH THE IDEAS AND POLICIES
WHICH WERE FOLLOWED FOR THE LATEST  3-4 CENTURIES.
HOWEVER EVEN IF HIS PERCEPTION FOR LIBERTY,EQUALITY,PROPERTY IS ALWAYS AT THE FRONT LINES OF CITIZENS PRINCIPLES,WHAT  SHOULD  BE DONE IS TO PROCEED FURTHER ON ,OVERCOMING THE INDIVIDUAL'S (=IDIOOTES,IDIOTS TERMS USED BY ATHENIAN DEMOCRACY FOR THOSE WHO WEREN'T PARTICIPATING TO THE DEMOS AFFAIRS),NATURAL LAWS.
THE PRIVATE PROPERTY  WILL BE COMBINED,BY KEEPING ITS AUTONOMY, WITH THE DEMOS, VARIOUS COMMUNITIES  PROPERTIES AND JURISDICTION,BY BEING ORGANIZED THE STATE OF NATURE INSIDE THIS KOINON UNDER  THE METER "ENOUGH  AND AS GOOD",IN ACCORDANCE TO THE NEEDS AND   HARMONIOUS  EXCEPTIONS.
THE  POLITICAL SCIENCE OF THE NEW ERA  WILL BE BASED ON EDUCATION,LIFE PRACTICES,PROFESSIONAL EXPERIENCES , IN ORDER TO BE ACHIEVED,A HIGH LEVEL OF MORALS/ETHICS  AND VIRTUES/ARETES.
THEN THE METAPOLITANS,CITIZENS CONSCIOUS  WOULD BE TRANSMITTED INSIDE THE FIVE HORIZONTAL AND THE THREE VERTICAL GROUPS,BY THEIR PARTICIPATION AND WORK THROUGH  THE DEMOS ASSEMBLIES.
EΓKRATEIA  VIRTUE IT MAY BE THE IDEAL FOR THE KOINON,SO THAT ECONOLOGY TO FOLLOW NATURAL METERS,DEPENDING ON GEO-ECONOMIC STRATEGIC PARAMETERS AND TO BE IN THE POSITION TO OFFER TO ALL ACCORDING TO THEIR NEEDS,CAPABILITIES AND TO THE  COMMUNITIES  THE  METER OF COEXISTING PEACEFULLY  TOGETHER WITH OTHER REGIONAL,NATIONAL,ZONE AND INTERNATIONAL GROUPS OF PEOPLE.
THE UNI-VERSITIES BY INTRODUCING IN  THEIR LESSONS,PRACTICES AND EDUCATIONAL METHODS FOR DEEPER GNOOSIS,THEY SHOULD BECOME  DISTRIBUTORS,ALLOCATORS,DONORS FOR ALL (=PAN) ,  OVER(EPI) THE KNOW HOW(=HISTEEMI)  CONCERNING SCIENCES AND ARTS,TURNING INTO ΠΑΝ-ΕΠΙ-ΙΣΤΗΜΙΑ THEIR INSTITUTIONAL STATUS.
AROUND THESE CENTRES OF SCIENCE AND UNDER THEIR GUIDANCE,BIBLIOTHEQUES,INSTITUTES,LABORATORIUMS,ATELIERS,ART CENTERS, NON PROFITABLE AND PROFITABLE ORGANIZATIONS,WILL  FLOURISH  AND ORGANIZE THE LOCAL EDUCATIONAL METHODS FOR PREPARING THE CITIZENS/POLITES FOR  THE  SOCIETY AND  NEW EPOCH.
AT THE SAME TIME SCIENTIFIC RESEARCH,AND ITS IMPLEMENTATION THROUGH THE LATEST ACHIEVEMENTS AND DISCOVERIES MAY ASSIST THE WORK OF DEMIORGOE AND DIFFERENT TYPES OF ENTERPRISES,FOR CONTRIBUTING TOWARDS TO  THE BENEFIT FOR ALL.
A GOOD PARADIGM CAN BE GIVEN BY  THE SPACE RESEARCH ON  EXPLORATION MATTERS ,WHICH TODAY OFFERS NEW FACILITIES,TO  EARTHEN DAILY LIFE.
THE SECTION OF THE  INDUSTRY,WILL BE TRANSFORMED THROUGH THE AUTOMATA(=ROBOTS)  TO A META-INDUSTRIAL SECTOR,WHICH IT IS PROPOSED TO BE NAMED AS BIOMECHANICAL ONE.
THIS NEW APPROACH ,BY TECHNOLOGY'S ASSISTANCE, THROUGH THE SYNERGIES WITH THE POLIS AND ITS STRUCTURES WILL AUGMENT THE NEW  DEM-O-IKO-NOMIC POTENTIALS .
THE LEADERS ,THE METAPOLITANS AND THE PHILOSOPHERS-ELDERS ,WHO WITH THEIR THEORETICAL AND PRACTICAL WISDOM  WILL ADVISE THE KOINON,TOGETHER WITH VARIOUS ARTISTIC,TECHNOLOGICAL,RELIGIOUS-SPIRITUAL  AND POLITICAL ORGANIZATIONS ,BUT MAINLY THROUGH DEMOS POWERS,TOOLS AND SORTING PROCEDURES.
AS A RESULT MIGHT BE THAT  THE LAWS,THE ADMINISTRATIVE ISSUES AND THE ECONOLOCICAL POLICIES TO OPERATE  PROPERLY UNDER  THE ORDER OF JUSTICE,  PEACE AND HARMONY.
THE TOMORROW SCIENCE OF POLITICS  OUGHT TO BE THE POLITICS OF PHILOSOPHICAL-SPIRITUAL MINDS (3)  STRONGLY  CONNECTED  WITH CITIZENS VARIOUS  ASSEMBLIES.

THE NEW SCIENCES OF DEMOIKONOMIES AND ECONOLOGY ,WOULD BE STUDIED AND ANALYZED INTO THREE SPHERES OF KNOWLEDGE , IN ECONOMICS ,ECODYNAMICS AND ECOLOGY.
THE DEMOIKONOMICS SHOULD ANALYZE  THE CRUCIAL ROLE OF ELECTIONS AND SORTING PROCEDURES AT A MACRO AND MICRO ECONOLOGIC ENVIRONMENTS,COMBINING THE STUDIES  FOR VARIOUS GOVERNANCE DEMOCRATIC TYPES,WITH THE  ASSISTANCE OF E-GOVERNANCE AND I-GOVERNANCE AND  IN ANALOGY WITH THE PREVIOUS DESCRIPTIONS.
THE CONTRIBUTION OF THE HUMANITIES SCIENTIFIC APPROACH,THROUGH THE CLASSICAL SCHOOLS ,SOCIOLOGY,PSYCHOLOGY,COMMUNICATIONS AND OTHER ART AND CULTURAL STUDIES IS VERY CRUCIAL TO THIS ANALYTIC-SYNTHETICAL DIALECTIC THINKING.
THE OLDER AND NEW POLITICAL ECONOMY THEORIES OF NOWADAYS,CANNOT EXAMINE WELL ,IN WHAT WAYS THE POLITICAL FORCES AFFECT THE CHOICE OF POLICIES ,BECAUSE THEY ARE LIMITED ,BY BEING BASED IN OLIGARCHIC REPRESENTATIVE IDEAS AND STRICT MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS WHICH HAVE DEMOCRATIC ELEMENTS,BUT NOT THE INNOVATIVE,PLURALITY  AND JOY OF A DEMOS-KRATOS WAYS.

THE WAYS OF ANOO-THROOPOI/ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ἕλɛγέ τɛ τοὺς μεν  ἄλλους ἀνθρὼπους ζῇν ἵν' ἐσθίοίɛν; 
αὐτὸς δε ἐσθὶɛίν ἵνα ζῴη

SOCRATES
THE LIVES AND OPINIONS OF EMINENT PHILOSOPHERS
XVI.

BY DIOGENES LAERTIUS
THE REFORMS WHICH ARE GOING TO BE FOLLOWED BY THIS SCIENTIFIC-ECONOLOGICAL DEMOCRATIC EVOLUTION,SHOULD CREATE COLOURFUL ZONES,NATIONS,REGIONS AND LOCAL COMMUNITIES,IN EVERY ASPECT OF LIFE,BY CONSERVING AT THE SAME TIME THE MONOCHROME OF THE OLD STATE- COMMUNISTICOCAPITALISTIC SYSTEM  IN LANDS WHERE THEIR VIVIFYING ASSEMBLIES WILL DECIDE SO,BECAUSE COEXISTENCE IS A BASIC DEMOCRATIC ELEMENT,GIVEN BY THE GLORY OF PHYSIS TO ITS INHABITANTS ON THE  DIA-KOSMOS MADE BY ΘEUS.

THE COLOURS,THE WAVES,THE ELIXIS OF LIFE,
THE ICON OF THE photons FANTASY,
MAKE THE JOY OF THE NOMOS,

INSIDE EACH ONES ECOS,
SO DEMOS TO LIVE AGAIN .

outos efa 

NOTES

(1) THE WORD economy DERIVES FROM THE ALEKSANDRIAN -IONIAN/ATTIC  HELLENIC DIALECT,oikos WHICH MEANS HOUSE AND  nomos WHICH IS MEANING LAW.
THE OTHER WORD POLITICAL  DERIVES FROM POLITICS,POLICY,ΠΟΛΙΤΙΚΗ, POLITIE (ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ) ,EVENTUALLY FROM polis,POLE.
(2)SOCIETAL,LOCAL,REGIONAL,NATIONAL,ZONAL GROUPS
(3) http://spacezilotes.wordpress.com/2011/09/10/a-new-ancient-solution-the-hellenic/
(4)THIS THIRD ESSAY IS CONTINUING THE WORK FROM THE POLITICAL PRESENTATION OF THE THEORY,BY BEING THE LAST ONE.THE PREVIOUS TWO ARE AS FOLLOWING
POLITICAL  TREATISE ON THE SYNPOLIS AND THE META-CITIZENS GOVERNANCE  and  
THE METATECHNICAL physiconomic policies.THESE THREE ESSAYS ARE CONCLUDING  THE SECOND CHAPTER UNDER THE  TITLE "the political logos".REFERENCES

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_economy

http://spacezilotes.wordpress.com/category/ideologic-matters/

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_science

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑH ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΣ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΓΟΝΕΑΣ.


Labels:

Link

0 Comments:

Post a Comment

<< Home